OM OSS

Styrelsen

Ordförande: Eivor Björkman

Sekreterare: Birgitta Paulson

Kassör: Sanna Elg

Styrelseledamöter: Christina Paulson, Lena Elg, Anette Sjösten, Ann Sandqvist, Suwadu Jallow

Suppleanter: Pia Skarin, Maria Öhman

Revisorer: Lars-Ove Björkman och Inga Fält

Suppleant: Lotta Wretling

Arbetsgrupper

Sjuk- och hälsovård: Sammankallande Christina Paulson

Skolgruppen: Sammankallande Birgitta Paulson

Sponsorbarn: Sammankallande Eivor Björkman

Event: Sammankallande Sanna Elg

Kommunikation: Sammankallande Lena Elg

 

Årsmötesprotokoll för föreningen Eivor Björkman Gambia Aid

Datum/tid: Den 10 februari 2019 kl 13.00-14.45

Plats: Föreningslokalen, Sockerbruksgränd 3, Södermalm

Närvarande: Eivor Björkman, Birgitta Paulson, Sanna Elg, Christina Paulson, Ann Sandqvist, Lena Elg, Malin Öhlund, Inga Fält, Barbro Nornvall, Lars-Ove Björkman, Lotta Wretling, Elisabeth Gelindo Sowe, Anette Sjösten, Christina Kjellberg, Anders Skarin, Pia Skarin, Märta Lauritzen, Annelie Sunnermalm.

Mötet inleddes med att Eivor Björkman hälsade alla välkomna.

1. Val av ordföranden och sekreterare för mötet

Pia Skarin och Birgitta Paulson valdes till ordförande respektive sekreterare

2. Fastställanden av röstlängd för mötet

Närvarolistan (medlemsförteckning) godkändes och fastställdes som röstlängd

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Anders Skarin och Märta Lauritzen

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet har utlysts på rätt sätt

5. Godkännande av dagordning

Deltagarna godkände dagordningen med tillägg för punkterna 6 A) styrelsens verksamhetsberättelse, b) Styrelsens förvaltningsberättelse,

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret, 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

Birgitta drog berättelsen, närmare genomgång av arbetsgruppernas arbete se särskild punkt

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsårets förvaltning

9. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år

Sanna Elg, Christina Paulson, Lena Elg, Anette Sjösten, Birgitta Paulson, Ann Sandqvist omvaldes till styrelseledamöter på ett år.

Till suppleanter valdes Pia Skarin (nyval)och Maria Öhman (omval)

8. Val av två revisorer samt suppleant för en tid av ett år

Lars-Ove Björkman och Inga Fält omvaldes till revisorer och till revisorssuppleant omvaldes Lotta Wrettling

9. Val av valberedning bestående av två personer för en tid av två år

Till valberedning omvaldes Maria Öhman och Malin Öhlund

10. Fastställande av medlemsavgifter

Mötet bestämde att medlemsavgiften ska vara oförändrade 200 kr

11.Rapport från de olika arbetsgrupperna

De olika arbetsgrupperna redogjorde för sitt arbete det gågna verksamhetsåret.

Mötet beslutade att föreningen inte ska ha hand om sponsorbarnen from 2019. Ansvaret ska ligga på Eivor Björkman Foundation the Gambia i fortsättningen.

Det togs även upp att föreningen skulle försöka få hjälp med finansieringen av skolbygget genom att hänvisa till den hjälp med sjukvårdsprodukter som lämnats till olika vårdinrättningar i Gambia genom åren. Det vore möjligt att be om bidrag från aktörer i Gambia som motprestation.

12 Fastställande av ev verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret/räkenskapsåret

Mötet beslöt att hänskjuta frågan till styrelsen

13 Behandling av styrelsens förslag till ändring av stadgarna § 2 och 15

Mötet godtog förslag till ändringar i § 2 och 15

13. Inkomna frågor samt övrigt

Inget antecknas under denna punkt

Mötet avslutades med att mötesordföranden tackade närvarande medlemmar för deltagandet i mötet

Sekreterare Mötesordföranden

Birgitta Paulson Pia Skarin

Justeras:

Anders Skarin Märta Lauritzen

Lena ElgOM OSS