OM OSS

Årsmötesprotokoll för föreningen Eivor Björkman Gambia Aid Organisationsnummer 802514-7235

Datum/tid: Den 5 maj 2022 kl. 18.15-18.40

Plats: Föreningslokalen Nackagatan 16, Södermalm

Närvarande: Eivor Björkman, Birgitta Paulson, Sanna Elg, Christina Paulson, Lena Elg, Lotta Wretling, Pia Skarin, Lena Issoufou Andersson, Elisabetta Gelindo

Mötet inleddes med att Eivor Björkman hälsade alla välkomna.

1. Val av ordföranden och sekreterare för mötet

Lena Issoufou Andersson och Birgitta Paulson valdes till ordförande respektive sekreterare

2. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden för mötet fastställdes och består av de nio närvarande deltagarna, som har rösträtt på mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Elisabeth Gelindo och Christina Paulson

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet har utlysts i rätt tid

5. Godkännande av dagordning

Deltagarna godkände dagordningen

6. a) styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig i lokalen. Den godkändes av deltagarna

b) styrelsens förvaltningsberättelse

Pia berättar om bokslutet och delar ut balans och resultaträkning.

Komplettering med korrekt utskrift har gjorts i efterhand

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret/räkenskapsåret

Revisionsberättelsen uppläses, kommer att kompletteras med ytterligare en underskrift innan den läggs till protokollet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Styrelsen medges ansvarsfrihet, med reservation för den saknade underskriften .

9. Val av styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen föreslår att Eivor Björkman, ordförande, Sanna Elg, Birgitta Paulson och Anette Sjösten väljs på två år. Samtliga väljs i enlighet med förslaget.

10.Val av suppleanter för en tid av ett år

Valberedningens föreslår att Märta Lauritzen och Lotta Wretling väljs på ett år. Båda väljs i enlighet med förslaget

11.Val av två revisorer samt suppleant för en tid av ett år

Valberedningen föreslår att Lars-Ove Björkman och Irene Pejer väljs på ett år. Båda väljs enligt förslaget. Revisorssuppleant är vakant.

Valberedningen utses av styrelsen

12.Fastställande av medlemsavgifter

Föreslås vara oförändrad på 200 kr vilket mötet godkände.

13.Fastställande av ev. verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret/räkenskapsåret

Målet för detta verksamhetsår är att både bind- och skolprojektet kommer i gång. Det är även viktigt att stiftelsen i Gambia försöker att utvecklas och får i gång möjligheten att få in medel till föreningen Målet är att stiftelsen ska bli självförsörjande.

14.Redogörelse för vår stiftelse i Gambias arbete samt skolprojektet

Skolprojektet: Vi har återupptagit arbetet med arkitekterna hos Detail Group och ses en gång per månad. Två ämnen diskuteras, finansiering och hur omfattande byggnationen ska bli. Arkitekterna ska försöka få ihop medel för att kunna resa till Gambia. Stiftelsen måste försöka få flera i Gambia att engagera sig i skolan. Tanken är att vi börjar med en skola i liten skala. Det som absolut måste göras först är att sätta upp staket runt tomten. Därefter börjar man med att gjuta betongfundament. Mycket är beroende på engagemang i Gambia. Just nu väntar vi i Sverige på att de slutliga papperna på tomten ska bli klara.

15.Inkomna frågor samt övrigt

Inga frågor har inkommit till mötet

Övrigt: Föreningen behöver få in medel för att kunna fortsätta sin verksamhet. Alla bör fundera på olika möjligheter som kan ge oss mer

medel. Styrelsen får i uppdrag att titta på bindprojektet och om ett eventuellt ”Event” kan anordnas.

Sanna Elg föreslår att vi inom styrelsen utser vilken roll som var och en av styrelseledamöterna ska ha. Viktigt att detta tas upp på kommande styrelsemöte.

 

Eivor berättar

I oktober 2006 åkte vi som arbetade på Ekens barnmorskemottagning på en studie-konferensresa till Gambia. Det blev många fina möten med människor, både glada och sorgliga, då vi besökte olika kliniker. Väl hemma igen ordnade vi en gambiansk afton då vi fick visa anhöriga och kollegor vad vi själva hade upplevt. Snabbt blev det känt bland kollegor på olika sjukhus och mottagningar vad vi hade varit med om.

Med oss hem hade vi en önskelista från dr. Azadeh med barnmorskor och ledning på Bafrowkliniken, som är en stiftelse som arbetar för bättre förutsättningar för kvinnor och barn. Man bedrev även ett stort projekt mot kvinnlig könsstympning. Stiftelsen arbetade utan stöd från staten och finansierades till största delen på bidrag och donationer. Vi kände att detta var ett seriöst projekt och vi var ense om att tillsammans göra allt som vi kunde för Bafrow.

Högst upp på önskelistan var utrustning till förlossning, operation och vårdplatser. En ultraljudsapparat stod högst upp på önskelistan då dr. Azadeh som är gynekolog och specialist inom obstetrik behärskade tekniken. Man skulle genom ett ultraljud kunna diagnostisera flerfödsel,fosterlägen samt graviditetslängder. Detta skulle kunna rädda liv på både mor och barn.

I Gambia födde då ca 60% av kvinnorna sina barn hemma med hjälp av en bybarnmorska. En barnmorska utan utbildning men som lärt sig av de äldre kvinnorna i byarna. Mödra-och barndödligheten var stor då betydande brister fanns i hygienen och kunskap om åtgärder vid stora blödningar.

Efter fem månader återvände jag och min man till Gambia igen. Vi blev inbjudna till Mandinaba Bafrow clinic. Med oss hade vi en del gåvor, sjukvårdsmaterial, preventivmedel m.m. Kvinnor och män från byarna i närheten höll tacktal, dansade och sjöng för oss och en rysning gick genom kroppen när vi förstod deras glädje över våra gåvor.

Vi åkte åter hem till Sverige och i augusti 2007 hade vi samlat ihop sängar, ultraljudsapparater, anestesiapparat, gynekologiska undersökningsbritsar, instrument och mycket mera. Allt detta skulle annars ha gått till destruktion i Sverige men kom nu istället väl till pass i Gambia. För att få transporterna att fungera behövdes det kontakter och nätverk som såg glädjen i att ge hjälp och rädda liv i Gambia. Genom Vingresor som har sponsrat med container och flyg samt Dodo, en gambiansk man boende i Sverige var detta möjligt.

Under hösten 2007 öppnades den första kliniken i Bafrows regi med mödravård, barnavård, vaccinationscentral och ultraljudsmottagning. Man valde att öppna i Serrekunda som låg nära en befolkning med stort behov av bättre vård. Därefter öppnades en klinik med operation och vårdavdelningar. Patienterna strömmade till och vid mitt första besök på den nya kliniken med operation och förlossning förstod jag vilka duktiga, kompetenta och underbara barnmorskor och läkare som arbetade där. Där var ordning och reda och god hygien.

Arbetet i Sverige fortsatte 2011 med att samla in kasserat byggmaterial från Locums Bygg. Det var toaletter, handfat, dörrar, diskbänkar och lampor som skickades i container till Gambia. Även vår egen mottagningen såldes under året och allt som inte följde med till den nya arbetsplatsen skänktes till Bafrow.

Allt kom till användning och nytta, varje liten som stor sak. När jag två gånger om året återvänder till Bafrow blir jag imponerad över hur välplanerad kliniken är med stort fokus på hygien och arbetsmiljö. Framför allt är det en glädje att se varje kvinna få föda i enskildhet med en anhörig vid sin sida.

På Bafrowkliniken i Mandinaba har man nu en vårdavdelning för eftervård av kvinnor som opererats för fistelbildning efter förlossningskomplikationer, många gånger beroende på tidigare omskärelse. Kvinnorna behöver en relativt lång eftervård med rehabilitering för att åter komma in i det sociala livet med familj och vänner. En rehabiliteringsenhet finns med träningslokal, kök och bageri. Man lär sig även att sy för att sedan kunna försörja sig på det efter hemkomsten.

Sedan jag blev pensionär 2013 åker jag två gånger per år till Gambia med grupper bestående av sjukvårdpersonal, lärare men även personer från andra yrkesgrupper. Vi arbetar oförtrutet vidare med olika projekt för att stötta både skolor och sjukhus i Gambia och fortfarande fungerar den första ultraljudsapparaten som skänktes 2007. Det är det här som är återbruk mina vänner!

Styrelsen

Ordförande: Eivor Björkman

Sekreterare: Birgitta Paulson

Kassör: Sanna Elg, Pia Skarin

Styrelseledamöter: Christina Paulson, Lena Elg, Anette Sjösten, Ann Sandqvist

Suppleanter: Lotta Wretling Märta Lauritzen

Revisorer: Lars-Ove Björkman Irene Pejer

Suppleant: Lotta Wretling

Arbetsgrupper

Sjuk- och hälsovård: Sammankallande Christina Paulson

Skolgruppen: Sammankallande Birgitta Paulson

Sponsorbarn: Sammankallande Eivor Björkman

Event: Sammankallande Sanna Elg

Kommunikation: Sammankallande Lena Elg

 

 

Lena ElgOM OSS